Brancheorganisatie

De Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland (VVVH) is al 75 jaar de branchevereniging van leveranciers van verf, lak en non-paint producten. Met ruim 40 leden met samen meer dan 260 vestigingen vertegenwoordigt VVVH bijna de gehele verfgroothandelbranche.

Bestuur

Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Penningmeester
Roland Bouw Jack van Dijk Robert van Büseck Jacco Keessen
Sikkens Paint Center Ter Hoeven Verf Olijslager Verf Bevela

 

Beroep_kleur

De VVVH is het collectieve platform voor
de distributie van paint en non paint in Nederland.

De VVVH initieert en ondersteunt nieuwe, voor de branche als geheel belangrijke strategische ontwikkelingen. Daarnaast biedt de VVVH uitgebreide ondersteuning voor allerhande dagelijkse beslommeringen van de leden. De VVVH beschermt en bevordert het algemene sectorbelang (algemene belangenbehartiging). Evenzeer is de VVVH actief op het vlak van praktische (management)ondersteuning, indien en voorzover dit vanuit en ten behoeve van het collectief is ontwikkeld. De VVVH distantieert zich van de commerciële verantwoordelijkheid van de individuele onderneming.

Vitale schakel in de keten

De VVVH opereert ten behoeve van haar leden niet geïsoleerd. Net zoals een verfgrossier een middenpositie inneemt tussen de leveranciers en afnemers, bezet ook de brancheorganisatie een middenpositie in de verfketen.
Met vertegenwoordigers van die andere marktpartijen onderhoudt de VVVH intensieve contacten. Evenzeer onderhoudt de VVVH contacten met diversen overheden. In het bijzonder met de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat.

De volgende ketenpartners springen eruit:

  • VVVF, de brancheorganisatie van producenten van verf en drukinkt
  • OnderhoudNL, de brancheorganisatie van schilders
  • GBO, de brancheorganisatie van leveranciers van glas
Servicepunt

De VVVH biedt uitgebreide ondersteuning en ziet zich als servicepunt voor de leden, ook individueel.
De vereniging zet zich in voor algemene belangenbehartiging, is vraagbank voor juridische  en arbeidsrechtelijke zaken, biedt een netwerk en sociale cohesie. Daarnaast vervult de VVVH een rol als gesprekspartner voor anderen (overheid en niet-overheid). Op basis van voldoende representativiteit treedt de VVVH op als vertegenwoordiger van de verfbranche.

Draaischijf in de keten

De VVVH wil zich steeds meer als draaischijf in de (verf)keten positioneren. Zij initieert en ondersteunt nieuwe, voor de branche belangrijke, strategische ontwikkelingen. Hierbij kan worden gedacht aan wetgeving op het gebied van milieu, opslag en transport gerelateerd aan de bedrijfsuitoefening van de leden.

Belangenbehartiging

De VVVH beschermt en bevordert het algemene sectorbelang en functioneert als werkgeversorganisatie, daar waar gewenst en/of noodzakelijk. Zo behartigt de VVVH als werkgeversorganisatie de werkgeversbelangen bij het bedrijfstakpensioenfonds (BPFV) waar de leden, op grond van hun activiteiten en bijbehorende wettelijke verplichtstelling, bij aangesloten zijn. Daarnaast draagt de vereniging als werkgeversorganisatie bestuursleden, commissieleden en overige aan het bestuur en aan commissies verbonden personen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor.
Het BPFV raadpleegt de VVVH bij kwesties waar sociale partners zich in het kader van de pensioenregeling over dienen te buigen.

Imago

Een positief imago van de sector is van levensbelang. Daarom werkt de VVVH hier actief aan.
De VVVH is van oordeel dat het draagvlak in de markt haar legitimiteit bepaalt. Ze voert dan ook een actief wervingsbeleid en streeft een maximale representativiteit na.

Organisatie

De VVVH is een vereniging, de leden vormen de basis en zijn de baas. Bij de samenstelling van het bestuur wordt getracht om alle belanghebbende partijen vertegenwoordigt te laten zijn. Het bestuurslidmaatschap rouleert regelmatig. Hetzelfde geldt voor het voorzitterschap. Betrokkenheid van de leden aan werkgroepen en commissies. De VVVH houdt zich nadrukkelijk niet bezig met de commerciële zaken van de individuele ondernemingen.

Bureau

Sinds 2009 verzorgt het VVVF-bureau het branchemanagement voor de VVVH. De besturen van de VVVF en VVVH hebben regelmatig overleg om informatie uit te wisselen en mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.